Privacy Statement

Algemeen

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Skins Model Management in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Via www.skinsmodels.com en de daaraan gekoppelde e- mailadressen van onze medewerkers (verder: de website en e-mailverkeer) worden persoonsgegevens verzameld. Privacy is voor Skins Model Management van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd vertrouwelijk gebruiken. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Persoonsgegevens

 1. Algemeen. Wij houden digitale en/of fysieke dossiers aan van onze modellen, opdrachtgevers/klanten en relaties. Het kan zijn dat wij daarbij persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit ter uitvoering van de met onze modellen, opdrachtgevers/klanten gesloten overeenkomsten en (voor zover daar geen overeenkomst voor is), voor het verkrijgen van opdrachten en voor het aanleggen van ons modellenbestand.
 2. Welke persoonsgegevens? De persoonsgegevens die we verwerken zijn:
  • naam, adres, woonplaats;
  • telefoonnummer, e-mailadres, instagram;
  • BSN-nummer;
  • geboortedatum, leeftijd;
  • geslacht;
  • lichaamsmaten, haarkleur, kleur ogen, karakteristieke kenmerken;
  • talenten en bekwaamheden;
  • beeldmateriaal;
  • IBAN nummer en overige betaalgegevens;
  • kopie ID-bewijzen;
  • nationaliteit;
  • KvK nummer;
  • opdrachtgever, vergoeding;
  • btw-nummer
  • kopie benodigde werk- en reisdocumenten;
  • correspondentie;
  • samenwerkingsovereenkomsten;
  • opdrachten tot dienstverlening;
  • op overeenkomst gebaseerde financiële- en factuur gegevens van opdrachtgevers.
 3. Verstrekking aan derden. Persoonsgegevens van modellen verstrekken wij alleen aan:
  • de belastingdienst; op grond van toepasselijke wet- en regelgeving zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken en met de belastingdienst te delen;
  • (potentiele) opdrachtgevers, voor zover dat nodig is in het kader van hetgeen hierboven onder sub a is vermeld;
  • andere modellenbureaus, voor zover dat nodig is in het kader van hetgeen hierboven onder sub a is vermeld;
  • andere bij de overeenkomst betrokkenen zoals reisbureaus, vliegtuigmaatschappijen, hotels, vervoersmaatschappijen, voor zover dat nodig is in het kader van hetgeen hierboven onder sub a is vermeld;
  • Wij kunnen ook gebruik maken van diensten van derden, zoals fotografen, visagisten, stylisten, casting directors. Hierbij kan het voorkomen dat we persoonsgegevens delen. We doen dit alleen als dat nodig of nuttig is voor hetgeen hierboven onder sub a is vermeld
  • Wij verstreken geen persoonsgegevens aan (andere) andere derden, tenzij dat nodig is voor hetgeen hierboven onder sub a is vermeld.
 4. Van wie krijgen wij persoonsgegevens. Wij kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens verkrijgen: van onze modellen, opdrachtgevers, collega-concurrenten, van de belastingdienst, van een accountant of administrateur, via openbare bronnen zoals sociale media.
 5. Get Scouted. De persoonsgegevens en beeldmateriaal die u via de website aan ons verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Uw persoonsgegevens en beeldmateriaal worden verwijderd na afhandeling van uw verzoek, tenzij er schriftelijk een opdracht tot dienstverlening tot stand is gekomen, waardoor deze gegevens benodigd zijn voor werkzaamheden die voortvloeien uit onze dienstverlening, in het kader van hetgeen hierboven onder sub a is vermeld.
 6. Openbaarmaking. Op onze website en op sociale media zoals o.a. Instagram en Facebook, publiceren we persoonsgegevens van modellen. Het gaat dan om de naam, geslacht, beeldmateriaal en andere persoonskenmerken. We doen dit ter uitvoering van de met modellen gesloten overeenkomsten (opdracht tot dienstverlening), om zodoende opdrachten te verwerven. Het is technisch mogelijk voor derden om deze gegevens te kopiëren. Wij hebben hier geen invloed op.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wij bewaren persoonsgegevens voor een periode dat een model bij ons ingeschreven staat. Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 6 jaar. Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen. Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn.

Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij supportdiensten verlenen. Ook maken wij gebruik van ICT-dienstverleners. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens. Met deze leveranciers hebben wij een overeenkomst. Zij zijn zorgvuldig geselecteerd en gebruiken uw gegevens niet voor zichzelf of derden.

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden zowel binnen als buiten de EU verwerkt. Bij verwerking buiten de EU gaat het om landen met een passend beschermingsniveau. Wij hebben op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodieke de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Cookies

Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt: verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics). Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers. Deze cookies worden ongeveer 6 maanden bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld.

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. U mag ons vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen, of bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

De exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klacht

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u meent dat uw privacy rechten worden geschonden (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Contactgegevens

Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Skins Model Management B.V.
Buyskade 128
1051 ME Amsterdam

+31 6 29420052
KvK 84836644
info@skinsmodels.com