Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden Skins Model Management. 

1. Algemene voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Skins Model Management (hierna: “Skins”) en de Opdrachtgever waarbij gebruik gemaakt wordt van één of meer modellen (hierna: “het Model”) waarvoor Skins bemiddeld. 

2. Honorarium 
De diensten van het Model ten behoeve van de Opdrachtgever worden vastgesteld door Skins en in rekening gebracht op basis van een uurtarief (bij uitzondering), een overuurtarief, een half dagtarief of een dagtarief. Alle tarieven en toeslagen zijn exclusief 20% agentschapsprovisie en exclusief BTW. Tenzij schriftelijk met de Opdrachtgever anders is overeengekomen, zijn de volgende bepalingen van toepassing: 
a) Uurtarief: Voor boekingen van slechts één uur wordt een toeslag van €50, – extra in rekening gebracht op het afgesproken uurtarief. 
b) Halfdagtarief:Eenhalvedagbestaatuit4werkurenmetdienverstandedateen halve dagboeking slechts kan plaatsvinden tot 13.00 uur, dan wel aan te vangen vanaf 13.30 uur van enige dag. 
c) Dagtarief: Tenzij het uur of halve dagtarief uitdrukkelijk is overeengekomen, zal aan Opdrachtgever het dagtarief worden berekend, ongeacht de tijd dat het Model ter beschikking is geweest voor opdrachtgever. 
d) Overwerk: Onder een werkdag voor fotografie wordt maximaal 8 werkuren verstaan tussen 09.00 uur en 18.00 uur. Voor commercials en film is dat maximaal 10 werkuur. Verdere uitloop wordt tegen normaal tarief, van het dan geldende standaard uurtarief van het Model, berekend. Voor uren en overuren die plaatsvinden vóór 08.00 uur dan wel na 24.00 uur, zal per uur tweemaal het dan geldende standaard uurtarief van het Model in rekening worden gebracht. 
e) Fitting en repetities: Voor werkzaamheden ter voorbereiding van de opdracht, zoals doorpassen, repetities e.d., worden de eerste twee uren berekend tegen 50% van het dan geldende standaard uurtarief van het Model. Als de werktijd langer dan twee uur duurt, wordt het volle geldende uurtarief in rekening gebracht. 
f) Reis- en verblijfskosten: De reis- en verblijfskosten van Modellen die wonen of verblijven in Nederland, voor boekingen die plaatsvinden binnen Nederland, dienen door de Opdrachtgever te worden vergoed, op basis van afstand woon- werkverkeer tegen €0,30 per kilometer of eerste klas tarief van de Nederlandse Spoorwegen. Reis- en verblijfkosten voor Modellen die in het buitenland wonen of verblijven dienen door de Opdrachtgever volledig te worden vergoed. Dat geldt eveneens voor de reis- en verblijfskosten van Modellen die in Nederland wonen of verblijven, die voor boekingen naar buitenland moeten reizen. 
g) Reistijd: Bij boekingen buiten Amsterdam wordt voor reistijd de hele uren, tegen 50% van het uurtarief in rekening gebracht. Bij dagboekingen wordt geen reistijd in rekening gebracht, tenzij de dagboeking in het buitenland is. Bij boekingen in het buitenland wordt een half dagtarief in rekening gebracht, berekend per model per reisdag. 

3. Toeslagen 
Boven de geldende honoraria worden in de volgende gevallen toeslagtarieven berekend:
i. Indien het Model in commercials, shows, film, televisie of video-opnamen verschijnt of wordt afgebeeld op onder meer posters, displays (al dan niet in winkels), abri’s, billboards, internet, social media, aanplakbiljetten, affiches, stickers, ansichtkaarten, boemerangkaarten, showcards, kalenders, labels, verpakkingen, raamposters, afbeeldingen op trams, metro en bussen, en in het algemeen elk gebruik van het materiaal dat qua formaat of vormgeving afwijkt van het tussen Skins en de Opdrachtgever overeengekomen gebruik;
ii. Indien het materiaal gebruikt wordt in meer dan één land;
iii. Indien het materiaal gebruikt wordt voor meer dan één medium;
iv. Indien het materiaal gebruikt wordt voor meer dan één onderwerp;
v. Voor werkzaamheden en/of opnames in badkleding, lingerie of ondergoed, wordt een toeslag van 50% op het afgesproken tarief in rekening gebracht, berekend per model;
vi. Het maken van naaktfoto’s, deels of volledig is verboden, tenzij de Opdrachtgever en Skins voorafgaand hierover schriftelijk overeenstemming hebben bereikt. Voor (functioneel) naaktfotografie wordt bovendien een toeslag van 100% berekend over het afgesproken tarief;
vii. Wanneer een Model gevraagd wordt voor een casting, worden geen extra kosten berekend, tenzij het 10 of meer modellen in één keer betreft. In dat geval is een toeslag van €200, – verschuldigd;
viii.Indien een toeslag voor een bepaalde termijn verschuldigd is, dient de Opdrachtgever de gehele toeslag te voldoen, ook al wordt niet gedurende de gehele termijn van de faciliteit of het materiaal gebruikt gemaakt. De toeslag en daaraan verbonden periode start met ingang van het gebruik respectievelijk de publicatiedatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de Opdrachtgever.

4. Exclusiviteitrechten 
Indien de Opdrachtgever exclusiviteitrecht op een Model wenst, dienen hiervoor voorafbindende afspraken met Skins te worden gemaakt. In dat geval gelden bijzondere tarieven. 

5. Ongeoorloofd gebruik materiaal 
De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig ander gebruik van het materiaal dan vooraf is overeengekomen. Dat verbod ziet ook op elk gebruik dat qua formaat, vormgeving, duur, medium, geografische reikwijdte ofwel afwijkt van hetgeen is afgesproken tussen Skins en de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever het materiaal wil gebruiken op een andere wijze dan met Skins is afgesproken, dan dient de Opdrachtgever hiertoe (per email) een verzoek in bij Skins, waarop Skins per ommegaande beslist. Skins is gerechtigd aan toestemming voor een dergelijke afwijking aanvullende voorwaarden en tarieven en/of toeslagen te verbinden. Als de Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel, dan is de Opdrachtgever verplicht tot betaling van een boete aan Skins van 3 maal het tarief dat in rekening zou zijn gebracht indien Skins tijdig op de hoogte zou zijn geweest van het voorgenomen gebruik. Dit laat de aansprakelijkheid van Opdrachtgever tegenover mogelijk benadeelde derden onverlet.

6.Opties en Boekingen 
Een optie op een Model dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de eventuele boeking te worden bevestigd als boeking. Boekingen gaan voor opties, maar eerst na overleg met degene die de eerste optie heeft geplaatst. De eerste optant beslist of hij zijn optie alsnog wenst om te zetten in een boeking of niet. Opties moeten door de optant uiterlijk twee volle werkdagen voor de aanvang van het betreffende boekingstijdstip schriftelijk aan Skins worden bevestigd. Wordt deze termijn niet aangehouden dan vervalt de optie automatisch zonder dat een nadere mededeling door Skins vereist is.

7. Annuleringskosten 
Indien de Opdrachtgever voorafgaande aan het overeengekomen boekingstijdstip tot afzegging van de opdracht overgaat, worden onderstaande kosten doorberekend op basis van werkdagen. Er wordt uitgegaan van het moment van ontvangst per e-mail op het e-mailadres van Skins. De annuleringskosten gelden ook indien de annulering de Opdrachtgever op geen enkele wijze verweten of aangerekend kan worden. 
– Geen kosten met uitzondering van reis- en verblijfskostenkosten bij: Annulering uiterlijk 48 uur vóór aanvang van het boekingstijdstip van in Nederland wonende of verblijvende modellen. Bij annulering uiterlijk 72 uur vóór aanvang van het boekingstijdstip van in het buitenland wonende of verblijvende modellen. 
– 50% van het volledige tarief plus reiskosten en eventuele toeslagen bij: Annulering uiterlijk 24 uur vóór aanvang van het boekingstijdstip van in Nederland en in het buitenland wonende modellen. 
– 100% van het volledige tarief, plus reis- en verblijfskosten en eventuele toeslagen bij: Annulering minder dan 24 uur voor aanvang van het boekingstijdstip. 
– Bij meerdaagse boekingen is de opzegtermijn even lang als de duur van de boeking, met een minimum van twee volle werkdagen. De opzegtermijn moet volledig voorafgaand aan de aanvang van de boeking vallen. Bij annulering op kortere termijn is de Opdrachtgever het volledige tarief en eventuele toeslagen en reiskosten verschuldigd.

8. ‘Mooi-Weer-Boeking’ 
Indien de Opdrachtgever expliciet met Skins is overeengekomen dat de boeking uitsluitend van kracht is bij een bepaald weertype, dan is de Opdrachtgever eenmaal gerechtigd een dergelijke boeking te annuleren zonder honorarium of kosten verschuldigd te zijn. Bij een tweede annulering is de Opdrachtgever het halve tarief verschuldigd. Daarna is de Opdrachtgever bij annulering het gehele tarief verschuldigd, ongeacht de tijd die is verstreken na de voorafgaande annulering.

9. Betaling 
Skins stuurt een factuur aan de Opdrachtgever voor het door haar verschuldigde bedrag. Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd reclameert, wordt hij geacht met de inhoud van de ontvangen factuur volledig in te stemmen. De Opdrachtgever is hierna niet langer gerechtigd zijn verplichtingen op grond van eventuele reclame op te schorten. Het verschuldigde bedrag dient door de Opdrachtgever uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Skins. Indien de betaling van de factuur niet binnen de termijn van 30 dagen plaatsvindt, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling wettelijke handelsrente over de verschuldigde hoofdsom verschuldigd, waarbij gedeelten aan een maand als een volledige maand worden gerekend. De Opdrachtgever verkrijgt pas recht tot gebruik van de gemaakte opnames zoals is overeengekomen, nadat betaling van de verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden.

10. Aansprakelijkheid 
Skins is niet aansprakelijk voor schade, die door welke oorzaak ook mocht zijn ontstaan, behoudens voor zover de wet of deze voorwaarden dwingendrechtelijk anders bepalen en behoudens voor zover er sprake is van niet uitsluitbare opzet of grove schuld, wanneer het Model enige afspraak, al dan niet via bemiddeling van Skins tussen Opdrachtgever en Model tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt. Het betreft hier directe en indirecte schade van Opdrachtgever en schade als gevolg van aansprakelijkheid van Opdrachtgever tegenover derden. Ten aanzien van de opzet of grove schuld rust de bewijslast op Opdrachtgever. De aansprakelijkheid van Skins is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat onder de verzekeringspolis van Skins wordt uitgekeerd. De Opdrachtgever is aansprakelijk tegenover het model en/of Skins voor alle directe dan wel indirecte schade die uit een opdracht voortvloeit dan wel ontstaat op grond van een niet-nakoming van een bepaling uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

11. Klachten over het model / weigering 
In geval van een gerechtvaardige klacht van de Opdrachtgever verliest de volledige vordering van Skins haar kracht. Voorwaarde daartoe is dat de Opdrachtgever de klacht ogenblikkelijk, onder opgave van redenen, aan Skins meldt. Het Model dient terstond te worden geweigerd dan wel te worden weggestuurd. Telefonische klachten dienen nadien alsnog schriftelijk (per e-mail) aan Skins te worden bevestigd.

12. Geschillenregeling 
Alle uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

Skins Model Management is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam nummer 84836644.